ทำเนียบพระสงฆ์

พระอธิการประสิทธิ์ ฐานะธัมโม ฐานธมฺโม แววศรี
เจ้าอาวาส วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ